56
សម្តែងព្រះធម៌នៅខេត្តកំពង់ធំ-កំពង់ចាម សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

សម្តែងព្រះធម៌នៅខេត្តកំពង់ធំ-កំពង់ចាម


56
សម្តែងព្រះធម៌នៅភូមិអ្នកមានគុណ (កំពត) សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

សម្តែងព្រះធម៌នៅភូមិអ្នកមានគុណyonyi
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 03 សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 03


father
គុណលោកឪពុកអ្នកម្តាយ ស្តាប់ហើយធានាថាពីរោះ។ ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

គុណលោកឪពុកអ្នកម្តាយ


visit-smakum
សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014 សម្តែងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា ផ្សាយចេញពី វត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់….

សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014yonyi
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា 02 សម្តែងដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ យ៉ុន យី ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា !!!

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា CD-MP3 02