មេរៀនព្រះធម៌

ព្រធម្មបទ ៣៣​ គាថា (សៀវភៅ)

ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ

ព្រះធម្មបទ ៣៣ គាថា ដែលរៀបរៀងដោយ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

សូមអនុមោទនា!!!
[gview file=”http://www.sansochea.org/books/33.pdf”]

បានទស្សនា៖ 1725 ដង