មេរៀនព្រះធម៌

ធម៌ប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ (សៀវភៅ)

ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ

ធម៌ប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ  ដែលរៀបរៀងដោយ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ក៏បាន

ឬទាញយកក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!![gview file=”http://www.sansochea.org/books/Life.pdf”]

[media id=2844 width=630 height=50]

[download id=”2127″]

បានទស្សនា៖ 2566 ដង