មេរៀនព្រះធម៌

Contact Us

ផែនទីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

ទំនាក់ទំនងវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់

លេខទូរស័ព្ទព្រះសង្ឃៈ  092 93 28 02

លេខទូរស័ព្ទគណកម្មការវត្តៈ 092 560 172

បណ្តាយសង្គមៈ Chea Kimsan


ទំនាក់ទំនងវត្តសមណគោតមារាម ប្រទេសអូស្ត្រាលី

លេខទូរស័ព្ទៈ 0405 128 535/0449 133 338
samanagottamaram@gmail.com

បណ្តាយសង្គមហ្វេសបុកៈ Samanagotamaram សមណគោតមារាម


ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ
Facebook Chat: Te Vicheth
Telegram: @tevicheth