មេរៀនព្រះធម៌

ជីវិតពិតជាត្រូវការធម៌ (សៀវភៅ)

chivetខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ

ជីវិតពិតជាត្រូវការធម៌  ដែលរៀបរៀងដោយ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ក៏បាន

ឬទាញយកក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![gview file=”http://www.sansochea.org/books/Life Pit Chea Trov ka dhamma.pdf”]

បានទស្សនា៖ 2313 ដង