មេរៀនព្រះធម៌

អក្ខរវិធី និងធម៌នមស្ការ (សៀវភៅ)

ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ
អក្ខរវិធី និងធម៌នមស្ការ“  ដែលរៀបរៀងដោយ
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Akharavithy and thor.pdf”]

បានទស្សនា៖ 2628 ដង