មេរៀនព្រះធម៌

ប្រយោជន៍ ៣ ប្រការ (សៀវភៅ)

ប្រយោជន៍ ៣ ប្រការ

រៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

លោកអ្នកអាចអាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះដោយផ្ទាល់ក៏បាន

ឬទាញយកក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!!!!!

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/broyoch_bie_broka.pdf”]

[media id=2845 width=630 height=50]

[download id=”2131″]

បានទស្សនា៖ 2502 ដង