មេរៀនព្រះធម៌

រលកលោកធម៌ (សៀវភៅ)

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Ror-Lok-Lok-Thor.pdf”]

បានទស្សនា៖ 2694 ដង