មេរៀនព្រះធម៌

ដំណើរជីវិត

ដំណើរជីវិត គឺជាឈ្មោះសៀវភៅថ្មីមួយទៀត

ដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងឡើង ក្នុងកាលដែលខ្ញុំមានអាយុ ៣១ ឆ្នាំ

បន្ទាប់ពីបោះពុម្ពចែកផ្សាយនូវសៀវភៅ ព្រះធម្មបទ ៣១ គាថា រួចហើយ

សៀវភៅដំណើរជីវិតនេះ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមសរសេរនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយបាន…….
[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Dam ner chevit.pdf”]

[media id=2846 width=630 height=50]

[download id=”2135″]

បានទស្សនា៖ 4051 ដង