មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះអភិធម្មសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ៤

8ក្នុងសៀវភៅ អភិធម្មសង្គហៈ បរិច្ឆេទទី ៤ នេះ គង់នឹងមាន

ឃ្លា ឬប្រយោគខ្លះលំបាកក្នុងការស្តាប់ ព្រោះខ្ញុំមិនសូវបានសម្រូលន័យ

សេចក្តីទេ ត្បិតមិនចង់ឲ្យមានការខុសចាកសភាពដើម ។ តែទោះជាយ៉ាងណា

ក៏ដោយចុះ ខ្ញុំនឹងទទួលនូវការរិះគន់កែលំអរអំពីលោកអ្នកសប្បុរស នូវរាល់កង្វះខាត..

 

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Apipamatha sangkaha0001.pdf”]

បានទស្សនា៖ 2543 ដង