មេរៀនព្រះធម៌

សិង្គាលកសូត្រ

9សិង្គាលកសូត្រ គឺជាឈ្មោះនៃសៀវភៅថ្មីមួយទៀត

ដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងឡើង ក្នុងកាលដែលខ្ញុំមានអាយុ ៣២

ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបានបោះពុម្ពចែកផ្សាយនូវសៀវភៅ ព្រះធម្មបទ ៣២ គាថា រួចហើយ ។

សៀវភៅ សិង្គាលកសូត្រ នេះ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមសរសេរនៅមណ្ឌលសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនា……..

 

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Sengkealakasot.pdf”]

បានទស្សនា៖ 3385 ដង