មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះធម្មបទ ៣៤ គាថា

ព្រះធម្មបទ ៣៤ គាថា
រៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/34.pdf”]

បានទស្សនា៖ 2052 ដង