មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះធម្មបទ ៣៥ គាថា

ព្រះធម្មបទ ៣៥ គាថា
រៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/35.pdf”]

បានទស្សនា៖ 3020 ដង