មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះធម្មបទ ៣២ គាថា (សៀវភៅ)

keatha-32ខាងក្រោមនេះ ជាសៀវភៅ

ព្រះធម្មបទ ៣២ គាថា ដែលរៀបរៀងដោយ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

លោកអ្នកអាចអាននៅគេហទំព័រនេះផ្ទាល់ក៏បាន

ឬទាញក៏បាន។ សូមអនុមោទនា!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![gview file=”http://www.sansochea.org/books/32.pdf”]

បានទស្សនា៖ 1366 ដង