មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះសុត្តន្តបិដក (ភាគ 14-77)

14នេះគឺជាព្រះសុត្តន្តបិដក

ច្បាស់ស្កេន (PDF) ព្រះសុត្តន្តបិដក

ទាំងអស់មាន ៦៤ ភាគ ។ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ បានកត់ត្រាអំពី

ការសម្តែងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ទ តាមទីកន្លែងនានា……………..

 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

<<[download id=”679″]>>

<<[download id=”682″]>>

[សូមចុចត្រង់នេះ! ប្រសិនបើមានបញ្ហាក្នុងការទាញយកឯកសារ]

បានទស្សនា៖ 3090 ដង