មេរៀនព្រះធម៌

ព្រះធម្មបទ ៣១ គាថា (សៀវភៅ)

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/31.pdf”]

បានទស្សនា៖ 1620 ដង