មេរៀនព្រះធម៌

បទានុក្រមធម្មបទភាគ ០១

1សៀវភៅ​ បទានុក្រមធម្មបទ នេះ ត្រូវបានបោះពុម្ពឡើងវិញ

ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ដោយមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គារជំនួញសួតួស៊ូជប៉ុន

គោលបំណងនៃការបោះពុម្ពឡើងវិញ ហើយចែកផ្សាយទូលាយទៅដល់មូលដ្ឋានគឺ

ផ្តល់អោយសិស្ស និងគ្រូ មានឧបករណ៍សម្រាប់ស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អប្រសើរ ដើម្បីរៀន និងបង្រៀន………

 

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/otherbooks/Padanukram.1.pdf”]

បានទស្សនា៖ 1613 ដង