មេរៀនព្រះធម៌

ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ប្រទេសថៃ(ទាញយក)

DVDនេះគឺជាដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃ

ដែលដឹកនាំដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

ក្នុងដំណើរទៅចូលរួមបុណ្យវិសាខបូជា (ឆ្នាំ ២០១២)

នៅមហាវិទ្យាល័យមហាចុឡាលុងកណរាជវិទ្យាល័យ ប្រទេសថៃ………..

 

{wpdm_category=thai2012}

បានទស្សនា៖ 826 ដង