បែបរៀនភាសាបាលី
បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ១ បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ២ បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៣ បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៤ បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៥

សៀវភៅ: បែបរៀនភាសាបាលី

ភ្នំបាក់ត្រាថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
លោកម្ចាស់គ្រូ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា និងព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទបាន និមន្ត អញ្ជើញទៅកាន់ភ្នំបាក់ត្រា ដែលប្រព្រឹត្តនៅ ថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ។ សូមចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យ … !!!

កម្រងរូបថតភ្នំបាក់ត្រាUntitled-1
ដូចម្តេចហៅថា អកុសលចិត្ត? (៥ពិន្ទុ) ដូចម្តេចហៅថា លោភមូលចិត្ត ទោសមូលចិត្ត? (៥ពិន្ទុ) តើដូចម្តេចហៅថា បរមត្ថធម៌? ហើយបរមត្ថប៉ុន្មានមិនមែនជារូប? អ្វីខ្លះ? (១០ពិន្ទុ) តើបរមត្ថធម៌ប៉ុន្មានមិនមែនជាខន្ធ?មូលហេតុអ្វី? (១០ពិន្ទុ) តើអសោភណចិត្តមានប៉ុន្មាន? ហើយមានប៉ុន្មានជាតិ? មានអ្វីខ្លះ? (១០ពិន្ទុ) តើព្រះពុទ្ធមានអកុសលវិបាកឬទេ? បើមានៗប៉ុន្មានដួរ? (១០ពិន្ទុ) ក្នុងសោភណចិត្តៗដែលធ្វើជវនកិច្ចមានប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ? (១០ពិន្ទុ) ក្នុងសោភណចិត្តៗ ប៉ុន្មានដែលធ្វើកិច្ច១? (១០ពិន្ទុ) តើក្នុងអសោភណចិត្តមានសោមនស្សប៉ុន្មានដួង? (១០ពិន្ទុ) តើក្នុងអសោភណចិត្តមានឧបេក្ខាប៉ុន្មានដួង? (១០ពិន្ទុ) […]

សំនួរព្រះអភិធម្ម (សម្រាប់សិស្ស BSI)