មេរៀនព្រះធម៌

បញ្ហាជីវិត (សាន សុជា – San Sochea)

បានទស្សនា៖ 1587 ដង