មេរៀនព្រះធម៌

ធ្វើដូចម្តេចទើបអស់កិលេស?

បានទស្សនា៖ 1693 ដង