មេរៀនព្រះធម៌

សុំម្តាយលាសិក្ខា ច្រៀងដោយលោកគ្រូ សាន សុជា


បន្ទាប់ពីសឹកបាន ១ថ្ងៃ លោកម្ចាស់គ្រូ ចេញចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា សុំម្តាយលាសិក្ខា

និពន្ធ និងច្រៀងដោយៈ លោកគ្រូ សាន សុជា
លំនំាបទ លាអ្នកមានគុណ (របស់លោកអ៊ុំ ម៉ុល កាមាច)

បានទស្សនា៖ 2344 ដង