មេរៀនព្រះធម៌

ពិធីលាសិក្ខាបទរបស់លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា 21/05/2023

លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា បានសម្រេចចិត្តលាសិក្ខាបទ (សឹក) នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាច ម៉ោងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

បានទស្សនា៖ 626 ដង