មេរៀនព្រះធម៌

កម្រងសំណួរថ្ងៃសុក្រ ភាគទី ១ (សាន សុជា)

បានទស្សនា៖ 1448 ដង