មេរៀនព្រះធម៌

ឆ្លើយសំណួរថ្ងៃសុក្រ ឆ្នំ២០១៧ (វីដេអូ)