មេរៀនព្រះធម៌

ឆ្លើយសំណួរថ្ងៃសុក្រ ឆ្នំ២០១៦ (វីដេអូ)