មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនសិង្គាលកសូត្រ (វិន័យរបស់គ្រហស្ថ)


ទាញយកសម្លេងទាំងអស់ | ទាញយកសៀវភៅមេរៀន

បានទស្សនា៖ 3578 ដង