ភិក្ខុសីលសំវរោ ស៊ូ សាមុត


2013-10-22_080912
បដិច្ចសមុប្បាទទីបនី និងបច្ច័យ ២៤ ដោយសង្ខេប រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុសីលសំវរោ ស៊ូ សាមុត ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអនុមោទនា!!!

បដិច្ចសមុប្បាទទីបនី និងបច្ច័យ ២៤ ដោយសង្ខេប (សៀវភៅ)553262_141293359340743_1591893674_n
សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០១ សម្តែងដោយភិក្ខុសីលសំវរោ ស៊ូ សាមុត ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

សម្តែងព្រះធម៌តាមបុណ្យនានា ០1