មេរៀនព្រះធម៌

តើការភ្លក់សម្លរមុនលោកបាបឬទេ?

បានទស្សនា៖ 740 ដង