មេរៀនព្រះធម៌

តើពាក្យថា មើលងាយ VS សម្តីត្រង់

បានទស្សនា៖ 1101 ដង