មេរៀនព្រះធម៌

នមោ ៨ បទ (សាន សុជា)

បានទស្សនា៖ 1210 ដង