មេរៀនព្រះធម៌

ឆ្លើយសំណួរប្រចាំរាត្រីថ្ងៃសុក្រ (09-11-2018)


ឆ្លើយសំណួរប្រចាំរាត្រីថ្ងៃសុក្រ
ចាប់ពីម៉ោង ៥:០០ – ៧:០០ល្ងាច (ម៉ោងស្រុកខ្មែរ)
ថ្ងៃសុក្រ ២កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំច ព.ស. ២៥៦២
09/11/2018

បានទស្សនា៖ 426 ដង