មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងធម៌ងាយៗ​ ជាលក្ខណ:គ្រួសារ

សម្តែងធម៌ងាយៗ​ ជាលក្ខណ:គ្រួសារ
ដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

បានទស្សនា៖ 2403 ដង