មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ ទី 05


5.ក្នុងរឿងសព្វសិទ្ធិបាននិយាយអំពីការដកព្រលឹងទៅចូលក្នុងសាកសពរបស់់សត្វផ្សេងៗ តើរឿងនេះមានក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរឬទេ?

បានទស្សនា៖ 559 ដង