មេរៀនព្រះធម៌

4.មានអ្នកខ្ខះថា ការឧទ្ទិសបុណ្យជាការឥតប្រយោជន៍ព្រោះការធ្វើបុណ្យ គឺជាការជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនតើការពិតយ៉ាងណាទៅវិញ?Download MP3

បានទស្សនា៖ 498 ដង