មេរៀនព្រះធម៌

3.ពេលភិក្ខុសង្ឃ (ចាស់ៗ) មានអាពាធយាយៗច្របាច់ដៃជើងឲ្យលោក តើមានទោសឬទេ?បានទស្សនា៖ 523 ដង