មេរៀនព្រះធម៌

2.ពេលព្រះសង្ឃកំពុងឆាន់ ខ្ញុំព្រះករុណាអង្គុយបក់រុយមិនឲរោមអាហារមានអាចារ្យខ្លះថាបាប តើការពិតយ៉ាងណាទៅវិញ?បានទស្សនា៖ 360 ដង