មេរៀនព្រះធម៌

1.តើគួរប្រតិបត្តិខ្លួនឯងសិន សឹមទូន្មានអ្នកដទៃឬក៏ទូន្មានអ្នកដទៃសិន សឹមប្រតិបត្តិខ្លួនឯង?បានទស្សនា៖ 426 ដង