មេរៀនព្រះធម៌

គួរយល់ដឹងខ្លះៗអំពីការបួសជាសាមណេរ


បានទស្សនា៖ 1244 ដង