មេរៀនព្រះធម៌

សម្រាប់ Apple: iPhone, ipad…

របៀប add icon to iPhone, iPad…
ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបើកវេសាយលោកម្ចាស់គ្រូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក

1

2

3

4

 

បានទស្សនា៖ 744 ដង