មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅៈ ព្រះអសីតិមហាសាវ័ក​ ៨០ រូប

អានសៀវភៅៈ ព្រះអសីតិមហាសាវ័ក​ ៨០ រូប
អានដោយ ឧបាសិកា ឱម លក្ខណ

បានទស្សនា៖ 1731 ដង