មេរៀនព្រះធម៌

ស្តាយលោកឳពុក

ក្រួញក្រាលប្រណម្យ បង្គំវន្ទា
ចំពោះបិតា មានគុណឧត្តម
ពុកអើយ អើយពុក កូនទុក្ខធំ
ក្នុងចិត្តអួលងំ ឥតស្រាកស្រាន្ត ។

កូនស្តាយពុកណាស់ ឥតឧបមា
តែអនិច្ចា មិនអាចទុកបាន
កូនត្រូវនាំសព្វ ចាកគេហដ្ឋាន
ទៅចេតិយដ្ឋាន ដែលគ្មានមនុស្សនៅ ។

បានទស្សនា៖ 1267 ដង