មេរៀនព្រះធម៌

អំណោយថ្ងៃបុណ្យកំណេីត

ព្រឹកមិញបាននាំយកថវិកា ដែលជាអំណោយថ្ងៃបុណ្យកំណេីតរបស់ខ្ញំុ
ទៅឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផា នៅខាងជេីងវត្តភ្នំ។
សូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់ សម្លឹងមេីលគ្នាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាន ចេញពីទឹកចិត្តពិត។

សូមឲ្យវប្បធម៌នៃការចែករំលែក រីកដុះដាលក្នុងដួងចិត្តកូនខ្មែរ ឲ្យកាន់តែច្រេីនឡេីងៗ ជានិច្ចតទៅ៕

បានទស្សនា៖ 1973 ដង