មេរៀនព្រះធម៌

បុណ្យកឋិនទាន (២០១៤)

ក្រោយថ្ងៃបវារណាចេញព្រះវស្សារបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា
កឋិនទាយកទាំងឡាយតែងបាននាំកឋិនចីវរ និងអានិសង្សលាបផ្សេងៗ
ទៅវេរប្រគេនព្រះសង្ឃគ្រប់អារាមដែលមានភិក្ខុគង់ចាំព្រះវស្សា…

បានទស្សនា៖ 1826 ដង