មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (161-170)


161.ដាក់ទានអោយអ្នកក្រអស់លាប?
162.តើបរាភវសូត្រ គេសូត្រតែខែកាន់បិណ្ឌ?
163.អំពីការបោះបាយបិណ្ឌ… ?
164.តើព្រះសង្ឃនិមន្តដើរជាន់លើ ព្រះសង្ឃដទៃ ឬជាន់លើគ្រហស្ថ សមគួរដែរឬទេ?
165.តើហេតុអ្វីបានជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងងាយត្រូវគេបោកម្ល៉េះ?
166.គួរបោះបាយបិណ្ឌដែរឬទេ?
167.តើពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ខុសឬត្រូវ?
168.គឺសម្រាប់តែលួងលោមមនុស្សដែលមានវិបត្តិប៉ុណ្ណោះ តើទស្សនៈនេះ…?
169.តើគួរសូត្របរាភវសូត្រនៅពេលណា?
170.មានគេថាបរាភវសូត្របើប្រើខុសរដូវកាន់បិណ្ឌនឹងមានអន្តរាយ?

បានទស្សនា៖ 3349 ដង