មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅៈ រលកលោកធម៌


ទាញយកទាំងអស់
អានសៀវភៅៈ រលកលោកធម៌
រៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 2006 ដង