មេរៀនព្រះធម៌

សារៈសំខាន់នៃថ្ងៃបុណ្យឆ្លងពុទ្ធសករាជឆ្នាំនេះ

បានទស្សនា៖ 769 ដង