មេរៀនព្រះធម៌

ថ្ងៃនេះឡើងពិនិត្យការងារសាងសង់ព្រះបទុមចេតិយ

ថ្ងៃនេះឡើងពិនិត្យការងារសាងសង់ព្រះបទុមចេតិយ
Today I climb to check up
the construction works on Botum Chedey tower.

 

បានទស្សនា៖ 705 ដង