មេរៀនព្រះធម៌

សូមស្តាប់បិតាអក្សរសាស្រ្ត បកស្រាយអំពី កុំទុកចិត្តបរទេស

បានទស្សនា៖ 1361 ដង