មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (111-120)

សំនួរ និងចម្លើយ 101-120

111.តើធ្វើបុណ្យយ៉ាងណា បានបុណ្យច្រើន?
112.សំនួរបស់ Saray Kon Khmer វគ្គមួយ
113.សំនួរបស់ Saray Kon Khmer វគ្គបញ្ចប់
114.តើការសម្តែងធម៌ទេសនា គ្រាន់តែជាការ គម្រប់កិច្ចនៃកម្មវិធីបុណ្យឬ?
115.តើអ្នកក្រមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងណា? ដូចម្តេចដែលហៅថាអ្នកក្រពិតប្រាកដ?
116.ហេតុឣ្វីបានជាព្រះឣង្គសូត្រថាព្រះពុទ្ធដូច ឣាទិត្យ?
117.អបាយភូមិ អបាយសត្វ អបាយមុខ
118.ហេតុអ្វីបានជា ស្ថានទេវតាជាន់ទីពីរមានឈ្មោះថា តាវត្តឹង្ស?
119.ហេតុអ្វីព្រះសង្ឃខ្មែរសំពះគ្រហស្ថ?
120.ហេតុអ្វីបានជាគេពាក់អាវឲ្យខ្មោចដាក់ឡេវពីក្រោយ?

បានទស្សនា៖ 4533 ដង